• Demo

Dza Patrul Rinpoche 2014

ད་ལན་འདིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢ ནས་ ༡༥ བར་དང་། བོད་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༦ ནས་ ༢༠ བར། ནུབ་ཕྱོགས་སུད་སི་ལེན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་འདུས་སྡེ་རིག་འཛིན་ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ། བོད་མདོ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁ་རྫ་རྒྱལ་དགོན་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་གླིང་གི་བསྟན་བདག་རྫོགས་ཆེན་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་སྐྱབས་རྗེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་རྩ་པོད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཆ་ཚང་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་དཔར་ཁག།

Domang Yangthang Rinpoche 2013

In August 2013, His Holiness Domang Yangthang Rinpoche came to the International Nyingmapa Rigdzin Community to give, with unsurpassable kindness, ripening empowerments of Chenrezig, Guru Rinpoche and Gesar Ling according to the Domang tradition.